rtpraktijkbom

Home » Remedial teaching

Remedial teaching

Letterlijk vertaald betekent remedial teaching, afgekort RT, “herstellend lesgeven”. Het is op een deskundige manier geven van specialistische hulp en begeleiding aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand (veelal taal, rekenen, lezen, spelling of begrijpend lezen). Daarnaast wordt er hulp geboden aan kinderen met een leer- en of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van het kind en is gericht op het leerproces.  

Om kinderen met een leerprobleem/achterstand gericht en efficiënt te kunnen begeleiden is het noodzakelijk inzicht te hebben in de leerontwikkeling van het kind en dient de beginsituatie bepaald te worden, zodat duidelijk wordt vanaf welk didactisch moment moet worden ingestapt. Hiervoor wordt na het intakegesprek een pedagogisch onderzoek afgenomen. Vervolgens wordt er voor een bepaalde periode (meestal 12 weken) een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan worden meetbare doelen gesteld. Gedurende de behandeling worden er ook samen met het kind leerdoelen gesteld en wordt er rekening gehouden met de interesses van het kind. Zo blijft het kind betrokken en gemotiveerd voor het eigen leerproces en kunnen er sneller resultaten geboekt worden.  RT moet dus niet verward worden met bijles, waarbij de leerstof een keer extra wordt herhaald.

RT vindt meestal in een 1 op 1 situatie plaats. Soms is er echter sprake van een lichte achterstand en heeft een kind voldoende aan interventie in een kleine groep. Hij of zij kan dan deelnemen aan een groepsarrangement. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden vaak in samenspraak met school door ouders aangedragen. Voordeel is dat de kosten per kind lager zijn en de begeleiding vaak op de eigen school kan plaatsvinden. Voor groepsarrangementen geldt een maximum van 3 kinderen per groep. Er komen alleen kinderen in aanmerking met enkelvoudige problematiek en een achterstand die niet groter is dan 1 jaar.

 

RT praktijk B.O.M. staat garant voor professionele remedial teaching aan kinderen uit het basisonderwijs en kinderen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

%d bloggers liken dit: