rtpraktijkbom

Home » Trainingen eigen vaardigheid

Trainingen eigen vaardigheid

Taal en rekenvaardigheden zijn basisvaardigheden die nodig zijn om lessen op school goed te kunnen volgen en zijn onmisbaar voor het functioneren in het beroep, in de maatschappij en voor een succesvolle doorstroom naar een vervolgopleiding. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de eisen van goed reken- en taalonderwijs aangescherpt, met als doel een hoger niveau op reken- en taalgebied te krijgen. Leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs moeten aan een bepaald niveau (referentieniveau) voldoen. Bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs wordt er een reken- en taaltoets afgenomen. De uitslag van de rekentoets zal vanaf schooljaar 2015-2016 bepalend zijn voor het slagen of zakken in het eindexamenjaar. Ook zal er op het diploma komen te staan op welk niveau rekenen en Nederlands worden beheerst.

Alle referentieniveaus taal en rekenen samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Basisscholen moeten ernaar streven dat hun leerlingen een zo hoog mogelijk eindniveau bereiken.

Niveau 2F in taal en rekenen heeft iedereen nodig om in de samenleving te kunnen functioneren.

 

Leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo moeten het volgende eindniveau hebben:

  • basisonderwijs Nederlandse taal en rekenen: 1F (fundamenteel niveau) / 2F (streefniveau)
  • vmbo  en niveau 1, 2,3 van het vmbo: Nederlandse taal en rekenen  2F
  • havo en mbo-4: Nederlandse taal en rekenen 3F
  • vwo: Nederlandse taal 4F/ rekenen 3F

 

De trainingen eigen vaardigheid die in de praktijk worden gegeven, zijn bedoeld voor leerlingen/studenten die extra begeleiding nodig hebben bij het vergroten van de eigen vaardigheid om zo de toetsen toch te kunnen halen. Tijdens de trainingen wordt er uitleg gegeven en geoefend met de verschillende vaardigheden en kerndoelen.

Meer informatie over  de referentieniveaus taal en rekenen kunt u vinden op de site van de rijksoverheid.

%d bloggers liken dit: